--- ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น โดย ครูตะวันรุ่ง  รัตนอุไร  วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ---
 
 
  บทที่ 1  ความปลอดภัยในงานเชื่อมและโลหะแผ่น                                                                                      คลิกเข้าสู่บทเรียน

              ความหมายของความปลอดภัย ความปลอดภัยทั่ว ๆ ไปในการทำงาน ความปลอดภัยในการเชื่อมโลหะด้วยแก๊ส ความปลอดภัยในการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า ความปลอดภัยในงานโลหะแผ่น อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในขณะปฏิบัติงานเชื่อมและโลหะแผ่น มีความรู้และความเข้าใจ  ความปลอดภัยเกี่ยวกับการเชื่อมโลหะด้วย ไฟฟ้า แก๊ส  และงานโลหะแผ่น             

  บทที่ 2  หลักการกรรมวิธีการเชื่อมโลหะและตำแหน่งท่าเชื่อมรอยต่อ                                                             คลิกเข้าสู่บทเรียน

              กรรมวิธีการต่อโลหะ หลักการและกรรมวิธีการเชื่อมโลหะ  ตำแหน่งในการเชื่อม  ชนิดของรอยต่อ  ชนิดของรอยเชื่อม เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจถึงหลักการกรรมวิธีการเชื่อมโลหะและตำแหน่งท่าเชื่อมรอยต่อ

  บทที่ 3  การเชื่อมโลหะด้วยแก๊สออกซีอะเซนทีลีน                                                                                      คลิกเข้าสู่บทเรียน

              หลักการเชื่อมโลหะด้วยแก๊สออกซีอะเซทิลีน  สมบัติของแก๊สออกซีอะเซทิลีน  อุปกรณ์การเชื่อมโลหะด้วยแก๊สออกซีอะเซทิลีน  ลวดเชื่อมโลหะด้วยแก๊สออกซีอะเซทิลีน เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกรรมวิธีการเชื่อมโลหะด้วยแก๊สออกซีอะเซทิลีน

  บทที่ 4  เทคนิคการเชื่อมโลหะด้วยแก๊สออกซีอะเซนทีลีน                                                                           คลิกเข้าสู่บทเรียน

              เทคนิคการติดตั้งอุปกรณ์ในการเชื่อมโลหะด้วยแก๊สออกซีอะเซทิลีน  เทคนิคการปรับเปลวไฟในการเชื่อมโลหะด้วยแก๊สออกซีอะเซทิลีน  การปรับเปลวไฟในการเชื่อมโลหะด้วยแก๊สออกซีอะเซทิลีน  การเตรียมชิ้นงานในการเชื่อมโลหะด้วยแก๊สออกซีอะเซทิลีน  ทิศทางในการเชื่อมโลหะด้วยแก๊สออกซีอะเซทิลีน  องค์ประกอบ  4  ประการในการเชื่อมโลหะด้วยแก๊สออกซีอะเซทิลีน  เพื่อให้มีความรู้ความข้าใจ และทักษะ เทคนิคการเชื่อมโลหะด้วยแก๊สออกซีอะเซทิลีน

  บทที่ 5  การตัดโลหะด้วยแก๊สออกซีอะเซนทีลีน                                                                                        คลิกเข้าสู่บทเรียน

              หลักการของการตัดโลหะด้วยแก๊สออกซีอะเซทิลีน  อุปกรณ์การตัดโลหะด้วยแก๊สออกซีอะเซทิลีน  ขั้นตอนการปรับเปลวไฟในการตัดโลหะด้วยแก๊สออกซีอะเซทิลีน ปฏิกิริยาของการตัดโลหะด้วยแก๊สออกซีอะเซทิลีน  มุมเดินและระยะห่างระหว่างกรวยไฟกับชิ้นงาน  ลำดับขั้นการตัดโลหะด้วยแก๊สออกซีอะเซทิลีน  การตัดโลหะแผ่นบาง การบิดตัวและการแก้ไข  ข้อดีและข้อด้อยของการตัดโลหะด้วยแก๊ส  การตรวจสอบลักษณะผิวรอยตัดและข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการตัดด้วยมือ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการตัดโลหะด้วยแก๊สออกซีอะเซทิลีน

  บทที่ 6  การแล่นประสาน Brazing                                                                                                            คลิกเข้าสู่บทเรียน

              ความหมายการแล่นประสาน  กรรมวิธีการแล่นประสาน  ตัวช่วยประสานหรือฟลักซ์  ลวดแล่นประสานหรือโลหะประสาน  การให้ความร้อนในการแล่นประสาน การออกแบบรอยต่อสำหรับการแล่นประสาน  อุปกรณ์ในงานแล่นประสาน  วิธีการแล่นประสาน  ข้อแนะนำในการแล่นประสาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  และทักษะการแล่นประสานด้วยแก๊สออกซีอะเซทิลีน      

  บทที่ 7  กรรมวิธีการเชื่อมโลหะด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์                                                                              คลิกเข้าสู่บทเรียน

            หลักการเชื่อมโลหะด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเชื่อมโลหะด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์  ชุดอุปกรณ์สำหรับการเชื่อมโลหะด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์  ลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจ  เกี่ยวกับกรรมวิธีการเชื่อมโลหะด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์

  บทที่ 8  เทคนิคการเชื่อมโลหะด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ                                                                              คลิกเข้าสู่บทเรียน

              องค์ประกอบในการควบคุมแนวเชื่อม  เทคนิคการเชื่อมโลหะด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์  การเตรียมงาน  เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจ  และเข้าใจเทคนิคการเชื่อมโลหะด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

  บทที่ 9  งานโลหะแผ่นเบื้องต้น                                                                                                               คลิกเข้าสู่บทเรียน

               โลหะแผ่น  เครื่องมือและอุปกรณ์โลหะแผ่น  เครื่องจักรที่ใช้ในงานโลหะแผ่น  เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจและเข้าใจงานโลหะแผ่นวิธีใช้เครื่องมือเครื่องจักรในงานโลหะแผ่นได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

  บทที่ 10  ขอบงานและการต่อโลหะแผ่น                                                                                                   คลิกเข้าสู่บทเรียน

                การออกแบบขอบงานโลหะแผ่น  การต่อโลหะแผ่นด้วยวิธีการเข้าตะเข็บ  หมุดย้ำและการย้ำหมุด  การต่อโลหะแผ่นโดยวิธีการยึดด้วยสกรูและสลักเกลียว  เพื่อให้  มีความรู้ความเข้าใจ  และทักษะการทำขอบงานและการต่อโลหะแผ่น             

  บทที่ 11  งานบัดกรีอ่อน (Soft soldering)                                                                                                  คลิกเข้าสู่บทเรียน

               การต่อโลหะแผ่นโดยวิธีการบัดกรีอ่อน  โลหะประสาน  ฟลักซ์  ความร้อนที่ใช้ในการบัดกรีอ่อน  ขั้นตอนการบัดกรีอ่อน  เพื่อให้  มีความรู้ความเข้าใจ  และทักษะการต่อโลหะแผ่นเข้าด้วยกันด้วยวิธีการบัดกรีอ่อน

  บทที่ 12  การเขียนแบบแผ่นคลี่ในงานโลหะแผ่น                                                                                       คลิกเข้าสู่บทเรียน

               หลักการเขียนแบบแผ่นคลี่  การเขียนแบบแผ่นคลี่ เพื่อให้  มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการเขียนแบบแผ่นคลี่ในงานโลหะแผ่น

                                                                                                                                                                    
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 : บทเรียนออนไลน์วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
ครูตะวันรุ่ง  รัตนอุไร
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
Administrator : champakul@gmail.com

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา