บทเรียนออนไลน์ สอศ.
การจัดการเรียนการสอนทางด้านอาชีวศึกษา
วิชาการ.คอม
โครงการ E-learning เพื่อพัฒนาอาชีพ
วิกีพีเดีย
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
--- ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ จตุรพัฒน์ วิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต โดย ครูบุญชู แพงบุตรดี วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ --- "แสงสว่างให้ความชัด จตุรพัฒน์ให้นักปราชญ์" ---
 
 
 บทที่่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคุณภาพ                                                                  คลิกเข้าสู่บทเรียน

             คุณภาพ  (Quality) มีความหมายที่หลากหลายแต่โดยทั่วไป  ลูกค้าที่จะซื้อสินค้าหรือบริการ จะคำนึงถึงคุณลักษณะต่าง ๆ  ซึ่งเกี่ยวข้องกับประโยชน์และการใช้สอยของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ในอันที่จะสร้างความพึงพอใจ  แก่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการ  คุณภาพจึงมีความสำคัญกับองค์กร  เพราะจะทำให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด  นอกจากนั้นยังมีผลกระทบต่อรูปแบบการดำเนินงานในทุกระดับ  ซึ่งในแต่ละองค์กรก็จะมีแนวทางการกำหนดรูปแบบกิจกรรมคุณภาพให้สอดคล้องกับบริบทการดำเนินงาน 

 บทที่่ 2 หลักการและกระบวนการบริหารงานคุณภาพ                                                        คลิกเข้าสู่บทเรียน

             การบริหารงานคุณภาพ (Quality  Management :QM)  หมายถึงการจัดการระบบคุณภาพโดยทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร  ต้องรับผิดชอบต่องานที่ตนกระทำอย่างเต็มที่  เพื่อให้สินค้าและบริการเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า  ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดระบบคุณภาพขององค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม  อีกด้านหนึ่งด้วย   

 บทที่่ 3 ระบบเอกสารตามหลักการบริหารงานคุณภาพ                                                      คลิกเข้าสู่บทเรียน
             
              มาตรฐานระบบคุณภาพ  ISO  9000   ได้กำหนดการจัดทำระบบคุณภาพให้ขึ้นอยู่กับลักษณะขององค์กร  บันทึกเป็นนวัตกรรม  และคงไว้  ซึ่งระบบคุณภาพนี้จะทำให้มั่นใจได้ว่า  กระบวนการสอดคล้องกับข้อกำหนด  ระบบนวัตกรรมประกอบด้วย  นโยบายคุณภาพ  วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ  คู่มือคุณภาพ  ระเบียบปฏิบัติการ  บันทึกคุณภาพ  และนวัตกรรมอื่น ๆ  ที่จำเป็น  ซึ่งองค์กรเป็นผู้จัดทำเน้นการจัดเก็บให้เป็นระบบ  และนำไปปฏิบัติได้จริง 

 บทที่่ 4 แนวคิดและความสำคัญของการเพิ่มผลผลิต                                                       คลิกเข้าสู่บทเรียน

            การเพิ่มผลผลิตเป็นแนวคิดที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้รู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีจำกัด และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แนวทางกว้างๆ ในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต มี 2 แนวทาง คือ การลดความสูญเสียทุกประเภทที่ซ่อนอยู่ และการแสวงหาทางปรับปรุงสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นอยู่เสมอเพื่อนำไปสู่การลดความสูญเสียดังกล่าว ดังนั้น การเพิ่มผลผลิตจึงเกี่ยวข้องกับทุคนในชาติซึ่งมีหน้าที่ต้องตระหนักถึงแนวคิดการเพิ่มผลผลิตก่อนการทำงานหรือทำกิจกรรม ๆ ในชีวิตประจำวันเสมอ     และเมื่อทุกคนมีความพยายามร่วมกันในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตแล้ว ผลประโยชน์ที่ได้จากการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตจึงกลับคืนสู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอันจะนำไปสู่มาตรฐานการครองชีพที่สูงที่ขึ้นและคุณภาพชีวิตที่ดี

 บทที่่ 5 องค์ปรกอบการเพิ่มผลผลิต                                                                           คลิกเข้าสู่บทเรียน

              องค์ประกอบการเพิ่มผลผลิต 4 ประการ จะส่งผลให้เกิดการเพิ่มผลผลิตที่ยั่งยืนและมีคุณธรรมโดยองค์ประกอบคุณภาพ ต้นทุนและการส่งมอบเป็นองค์ประกอบที่หน่วยงานต้องปฏิบัติเพื่อลูกค้า องค์ประกอบความปลอดภัยและขวัญกำลังใจในการทำงานเป็นองค์ประกอบที่หน่วยงานต้องปฏิบัติเพื่อพนักงานหน่วยงาน

 บทที่่ 6 การวัดการเพิ่มผลผลิต                                                                                 คลิกเข้าสู่บทเรียน

              ในสภาวะการแข่งขันในปัจจุบันการวัดการเพิ่มผลผลิตเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งที่หน่วยงานจะนำมาวัดจุดอ่อนจุดแข็งของการดำเนินงาน ซึ่งส่งผลกระทบถึงการผลิต ต้นทุน รายได้และกำไรของหน่วยงาน การวัดการเพิ่มผลผลิตสามารถวัดได้ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับแผนก ระดับหน่วยงาน ระดับภาคอุตสาหกรรม และระดับชาติ ผลที่ได้จากการวัดจะนำมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาและปรับปรุงผลการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 บทที่่ 7 เทคนิคการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต                                                                 คลิกเข้าสู่บทเรียน

              การปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต เป็นภารกิจของทุกคนในหน่วยงานในการที่จะพยายามทำให้การเพิ่มผลผลิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยทำได้ทั้งการลงทุนในสิ่งใหม่และพยายามปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น  ทั้งนี้จะต้องไม่ลืมที่จะจัดทำมาตรฐานเพื่อรักษาระดับของการเพิ่มผลผลิตไม่ให้ตกต่ำลงไปกว่าระดับเดิม

 บทที่่ 8 การประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตเพื่อการวางแผนและพัฒนางาน        คลิกเข้าสู่บทเรียน

              ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (The  Philosophy  of  Sufficiency  Economy)  เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดำรงอยู่  (To  be)  และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับครอบครัว  ระดับองค์กร  ระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐ  ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ดำเนินไปในสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ   เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์   อย่างมีภูมิคุ้มกัน

 บทที่่ 9 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม                                                                คลิกเข้าสู่บทเรียน

            ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate  Social  Responsibility  :  CSR)  เป็นกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมที่ผู้บริหารนำมาใช้ในการตัดสินใจ  เพื่อดำเนินการบริหารองค์การและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย  ความรับผิดชอบนี้มิได้บังคับไว้ตามกฎหมาย  ผู้บริหารจะต้องพิจารณาว่า  องค์กรควรมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร  มากน้อยเพียงใดบนพื้นฐานรายได้และผลตอบแทนอันจะทำให้องค์กรสามารถดำเนินต่อไปได้  ดังนั้น  ผู้บริหารองค์กรควรหาผลตอบแทน  ด้วยการรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ  ปฏิบัติตามกฎหมาย  ดำเนินกิจการที่ถูกต้องชอบธรรม  และหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นอันตรายต่อสังคมควบคู่กับการดำเนินงานขององค์กร

                                                                                                                                                                                                
 
 
 
---บทเรียนออนไลน์ จตุรพัฒน์ เป็นนวัตกรรมประกอบการเรียน ใช้พัฒนาผู้เรียนในรายวิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (สุ จิ ปุ ลิ) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีทั้งหมด 9 หน่วยการเรียนรู้ ---

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 : บทเรียนออนไลน์  จตุรพัฒน์
วิชา การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต (3000-0101)
นายบุญชู  แพงบุตรดี  
Administrator : champakul@gmail.com


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา