--- ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชาวัสดุประสานงานเชื่อม โดย ครูบุญชู แพงบุตรดี วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ และครูแก้วกัลยา ราชสุภา วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ---
   
บทเรียนออนไลน์ สอศ.
การจัดการเรียนการสอนทางด้านอาชีวศึกษา
วิชาการ.คอม
โครงการ E-learning เพื่อพัฒนาอาชีพ
วิกีพีเดีย
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 
 
บทที่ 1  ชนิดและลักษณะของวัสดุประสานในงานเชื่อม                                                                       คลิกเข้าสู่บทเรียน

             ปัจจุบันกระบวนการเชื่อมมีความสำคัญมาก  เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตหลากหลายชนิด  องค์ประกอบประการหนึ่งที่ส่งผลให้ผลผลิตที่ผ่านกระบวนการเชื่อมมีประสิทธิภาพ  ได้แก่  การเลือกชนิดและลักษณะของลวดเชื่อมให้ถูกต้องกับชนิดของโลหะงานที่นำมาเชื่อม  ดังนั้น  ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเชื่อมจึงจำเป็นจะต้องรู้ถึงชนิดและลักษณะของลวดเชื่อมที่จะนำมาใช้งาน  เพื่อที่จะสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของโลหะงาน  และทำให้งานที่ได้มีคุณภาพมากที่สุด                  

บทที่ 2  ชนิด หน้าที่และอิทธิพลของสารพอกหุ้มและฟลักซ์ต่อคุณภาพแนวเชื่อม                                คลิกเข้าสู่บทเรียน

             การเชื่อมอาร์กด้วยลวดหุ้มฟลักซ์ได้พัฒนาจากการเชื่อมด้วยแกนลวดที่ไม่มีสารพอกหุ้ม  ทำให้แนวเชื่อมเกิดข้อบกพร่องมากมาย  จึงได้มีการพัฒนาลวดเชื่อมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการนำธาตุต่าง  ๆ  หลายชนิดพอกหุ้มแกนลวดเชื่อมไว้ ซึ่งสารแต่ละชนิดจะมีสมบัติที่ดีต่อแนวเชื่อมแตกต่างกัน  พร้อมทั้งมีอิทธิพลต่อคุณภาพของแนวเชื่อมมากด้วย ฟลักซ์สำหรับการเชื่อมใต้ฟลักซ์มีลักษณะเป็นเม็ดเล็ก ๆ  ซึ่งจะหลอมเหลวปกคลุมแนวเชื่อมเพื่อป้องกันอากาศจากภายนอกไม่ให้เข้าไปรวมตัวกับแนวเชื่อม ฟลักซ์มี 2 ชนิด คือฟลักซ์ชนิดหลอมกับฟลักซ์ชนิดกาวประสาน ฟลักซ์ชนิดหลอมมีข้อดีคือฟลักซ์ที่ใช้แล้วสามารถนำมาใช้ใหม่ได้

บทที่ 3  ลวดเชื่อมแก๊ส                                                                                                                           คลิกเข้าสู่บทเรียน
             
             ลวดเชื่อมแก๊สตามมาตรฐาน AWS  (American Welding Society) ได้แก่ ลวดเติมเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสมต่ำ ตามมาตรฐาน AWS A5.2-92  ลวดเติมเหล็กหล่อ ตามมาตรฐาน AWS A5.15 - 90 ลวดเติมอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสม ตามมาตรฐาน  AWS A5.10-92 และลวดเชื่อมแก๊ส ตามมาตรฐาน JIS  (Japanese  Industrial Standard) ได้แก่ ลวดเติมเหล็กกล้าละมุนตามมาตรฐาน JIS Z 3201 – 1990  ลวดเติมอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสม ตามมาตรฐาน JIS Z 3232-1986    
             
บทที่ 4  ลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์                                                                                                                  คลิกเข้าสู่บทเรียน

             ลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับการเชื่อมอาร์ก ลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์เหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับการเชื่อมอาร์ก ลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์เหล็กหล่อสำหรับการเชื่อมอาร์ก ลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสมสำหรับการเชื่อมอาร์ก โดยมีหลายมาตรฐานได้แก่ ลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ตามมาตรฐาน AWS  (American Welding Society) ลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ ตามมาตรฐาน  JIS  (Japanese Industrial Standard) ลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ตามมาตรฐาน  ISO (International Organization for Standardization)

บทที่ 5  ลวดเชื่อมแกนฟลักซ์                                                                                                               คลิกเข้าสู่บทเรียน

              ลวดเชื่อมแกนฟลักซ์ตามมาตรฐาน AWS  (American Welding Society) ได้แก่ ลวดเชื่อมแกนฟลักซ์สำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนตามมาตรฐาน AWS A 5.20-79 ลวดเชื่อมแกนฟลักซ์สำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมตามมาตรฐาน AWS A 5.22 – 80  ลวดเชื่อมแกนฟลักซ์สำหรับเหล็กหล่อตามมาตรฐาน AWS A 5.15-90 และลวดเชื่อมแกนฟลักซ์ตามมาตรฐาน  JIS (Japanese Industrial Standard) ลวดเชื่อมแกนฟลักซ์สำหรับเหล็กกล้าละมุนและเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงตามมาตรฐาน JIS Z3313-1993  ลวดเชื่อมแกนฟลักซ์สำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมตามมาตรฐาน JIS Z 3323-1989

บทที่ 6  ลวดเชื่อมใต้ฟลั๊กซ์                                                                                                                  คลิกเข้าสู่บทเรียน

              ลวดเชื่อมใต้ฟลักซ์ตามมาตรฐาน  JIS  (Japanese Industrial Standard) ได้แก่ ลวดเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสมต่ำสำหรับการเชื่อมใต้ฟลักซ์ตามมาตรฐาน JIS Z 3351-1999 ลวดเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมและฟลักซ์สำหรับการเชื่อมใต้ฟลักซ์ ตามมาตรฐาน  JIS Z 3324 – 1999 และลวดเชื่อมใต้ฟลักซ์ตามมาตรฐาน AWS  (American Welding Society) ได้แก่ ลวดเชื่อมไฟฟ้าเหล็กกล้าคาร์บอนและฟลักซ์สำหรับการเชื่อมใต้ฟลักซ์ ตามมาตรฐาน AWS  A5.17-89 ลวดเชื่อมไฟฟ้าเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับการเชื่อมใต้ฟลักซ์ ตามมาตรฐาน AWS A5.9-93

บทที่ 7  ลวดเชื่อมสำหรับกระบวนการเชื่อมด้วยแก๊สคลุม                                                                      คลิกเข้าสู่บทเรียน

             ลวดเชื่อมสำหรับกระบวนการเชื่อมด้วยแก๊สคลุมตามมาตรฐาน AWS  มีทั้งลวดเชื่อมไฟฟ้าแบบม้วนและลวดเติมแบบแท่ง ลวดเชื่อมสำหรับกระบวนการเชื่อมด้วยแก๊สคลุมตามมาตรฐาน  JIS  มีลักษณะแบบเปลือยมีทั้งลวดเชื่อมไฟฟ้าและลวดเติมแบบแท่ง แบบม้วน  และลวดเชื่อมทังสเตน หลักการเชื่อมจะใช้ลวดเชื่อมที่เป็นแท่งสเตนทำหน้าที่อาร์กเพื่อให้เกิดความร้อน และแท่งทังสเตนดังกล่าวจะไม่เกิดการสูญเสียเนื้อโลหะไป 

บทที่ 8  ชนิดและหน้าที่ของแก๊สปกคลุมและหลักการเลือกวัสดุประสานในงานเชื่อม                          คลิกเข้าสู่บทเรียน

             ชนิดและหน้าที่ของแก๊สปกคลุมในกระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (GMAW) หรือการเชื่อมมิก/แม็ก (MIG/MAG) เป็นการเชื่อม ที่ได้รับความร้อนระหว่าง ลวดเชื่อมกับชิ้นงาน  และชนิดและหน้าที่ของแก๊สปกคลุมในกระบวนการเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม (GTAW) หรือการเชื่อมทิก (TIG) เป็นกระบวนการเชื่อมที่ใช้แท่งทังสเตนเป็นลวดเชื่อม อาร์กกับโลหะชิ้นงาน                

                                                                                                                                                                                                
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์  2011 : บทเรียนออนไลน์  วิชาวัสดุประสานงานเชื่อม (3101-2005)
ครูบุญชู  แพงบุตรดี  วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
ครูแก้วกัลยา  ราชสุภา  วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
Administrator : champakul@gmail.com

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา