Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเขียนแผนธุรกิจ เขียนโดย นางนลินี เดชวัน 12
โครงการอบรม PLC STEM และการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ เขียนโดย นางนลินี เดชวัน 29
โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติดสู่สถานศึกษาสีขาว เขียนโดย นางนลินี เดชวัน 33
กีฬาอาชีวะเกมส์ อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เขียนโดย นางนลินี เดชวัน 28
โครงการ fix it center ซ่อมคอมฯ ict ชุมชน เขียนโดย นางนลินี เดชวัน 38
โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม พิธีไหว้ครูและบรวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย นางนลินี เดชวัน 49
โครงการสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ กิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ เขียนโดย นางนลินี เดชวัน 79
โครงการวันวิสาขบูชา เขียนโดย นางนลินี เดชวัน 67
ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานช่างเชื่อมประเทศไทยครั้งที่ 6 เขียนโดย นางนลินี เดชวัน 74
กิจกรรมมอบป้ายฐานการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เขียนโดย นางนลินี เดชวัน 71

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.