Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

โครงการอบรม PLC STEM และการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้

9

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษจัดโครงการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) อบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ STEM ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561  ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.