Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเขียนแผนธุรกิจ

 

4

 

ศูนย์บ่เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการและโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเขียนแผนธุรกิจ ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

 

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.